O nama

Udruženje flebologa Srbije je dobrovoljna, neprofitna, stručna, naučna, samostalna, nestranačka

organizacija koja ima za cilj razvoj i unapređenje otkrivanja i lečenja bolesti vena i njihovih komplikacija,

afirmaciju interdisciplinarnog pristupa dijagnostici i lečenju bolesti vena, omogućavanje domaćih i

inostranih razmena iskustava u lečenju bolesti vena, organizaciju stručnih sastanaka, kongresa i

seminara, organizaciju predavanja i poseta stručnjaka iz inostranstva, učešće članova Udruženja u

stručnim telima pri kontroli rada medicinskih službi koje se bave lečenjem bolesti vena, pomaganje

edukacije stručnjaka iz Srbije i standardizacija dijagnostičkih i terapijskih postupaka, edukaciju novih

stručnjaka zainteresovanih za vensku patologiju i njihovo licenciranje, stalno usavršavanje u struci i

podsticanje razmene kadrova, angažovanje u naučnim projektima, ispitivanje pojedinih lekova i hirurških

procedura, utvrdjivanje nacionalnih konsenzus programa o venskim obolenjima u skladu sa

evropskim i svetskim stavovima.

Najviši organ Udruženja je Skupština koju čine svi članovi Udruženja. Skupština Udruženja zaseda

jednom godišnje, kada je prisutno više od polovine članova Udruženja.

Sredstva za rad Udruženja flebologa obezbeđuju se iz članarine, dobrovoljnih priloga članova Udruženja

flebologa, pravnih i fizičkih lica, legata, poklona, sponzorstva, izdavačke delatnosti i drugim načinima.