Na osnovu člana 21. i člana 30. Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana (Službeni glasnik Srbije br. 24/82) Skupština Udruženja flebologa Srbije , na sednici održanoj dana 29. maja 2003. godine, donela je

STATUT
UDRUŽENJA FLEBOLOGA SRBIJE

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Statutom se utvrđuju naziv, ciljevi i delovanje Udruženja flebologa Srbije(u daljem tekstu: Udruženje), te način ostvarivanja ciljeva, sedište Udruženja, uslovi članstva, prava i obaveze članova, organizacija i struktuta Udruženja, zastupanje i predstavljanje Udruženja, sticanje i raspolaganje materijalnim sredstvima, javno delovanje, način odlučivanja i udruživanja i učlanjivanje u međunarodne organizacije, donošenje statutarnih izmena i javne oznake Udruženja.

Član 2

Udruženje je dobrovoljna, neprofitna, stručna, naučna, samostalna, nestranačka organizacija koja se osniva za teritoriju Srbije.

Član 3

Udruženje se u svom radu pridržava Ustava i zakona, a rad Udruženja je javan.

Član 4

Udruženje flebologa Srbije je nezavisno udruženje koje čine članovi Srpskog lekarskog društva i Društva ljekara Crne Gore, odnosno Saveza lekarskih društava Srbije i Crne Gore.

Udruženje flebologa Srbije i Crne Gore tesno sarađuje sa sličnim domaćim i međunarodnim udruženjima u cilju razmene znanja, iskustava, kadrova i publikacija.

II CILJEVI UDRUŽENJA I NAČIN OSTVARIVANJA

Član 5

Ciljevi Udruženja su:

1. doprinos razvoju i unapređenju otkrivanja i lečenja bolesti vena i njihovih

komplikacija.

2. afirmacija interdisciplinarnog pristupa dijagnostici i lečenju bolesti vena

3. omogućavanje domaćih i inostranih razmena iskustava u lečenju bolesti vena

4. organizacija stručnih sastanaka, kongresa i seminara

5. organizacija predavanja i poseta stručnjaka iz inostranstva

6. učešće članova Udruženja u stručnim telima pri kontroli rada medicinskih službi

koje se bave lečenjem bolesti vena

7. pomaganje edukacije stručnjaka iz Srbije i Crne Gore i standardizacija

dijagnostičkih i terapijskih postuaka

8. edukacija novih stručnjaka zainteresovanih za vensku patologiju i njihovo

licenciranje

9. stalno usavršavanje u struci i podsticanje razmene kadrova

10. angažovanje u naučnim projektima, ispitivanje pojedinih lekova i hirurških

procedura

11. Utvrdjivanje nacionalnih konsenzus programa o venskim obolenjima u skladu sa

evropskim i svetskim stavovima

12. pokretanje Stručnog časopisa i drugih publikacija iz oblasti flebologije.

13. postavljanje web prezentacije Udruženja flebologa na Internetu.

Član 6

Ciljevi Udruženja se ostvaruju delatnostima Udruženja preko organa Udruženja i aktivnošću članova Udruženja.

III OBLIK UDRUŽIVANJA

Član 7

Udruženje je organizovano kao udruženje građana, sa svim zakonskim pravima i obavezama koje imaju udruženja građana.

Član 8

Udruženje je pravno lice sa pravima i obavezama koje proizilaze iz zakona i akata koje donosi.

IV NAZIV I SEDIŠTE UDRUŽENJA

Član 9

Naziv Udruženja je ” UDRUŽENJE FLEBOLOGA SRBIJE I CRNE GORE”.

Udruženje ima pečat okruglog oblika sa tekstom po gornjem obodu ćiriličnim pismom UDRUŽENJE FLEBOLOGA SRBIJE I CRNE GORE, BEOGRAD, a po donjem obodu na engleskom jeziku ASSOCIATION OF PHLEBOLOGY OF SERBIA AND MONTENEGRO.

Štambilj Udruženja je pravougaonik sa tekstom UDRUŽENJE FLEBOLOGA SRBIJE I CRNE GORE, BEOGRAD, adresa, datum, i redni broj akta koji se zavodi.

Skupština posebnom odlukom utvrđuje amblem, njegov oblik, sadržinu i način korišćenja.

Član 10

Sedište Udruženja je u Beogradu, na Institutu za kardiovaskularne bolesti Kliničkog Centra Srbije, ul. Koste Todorovića br. 8.

V ČLANSTVO U UDRUŽENJU

Član 11

Članstvo u Udruženja je dobrovoljno i stiče se, po ispunjenju potrebnih uslova, pismenom izjavom o pristupanju Udruženja.
Član 12

Postoje četiri oblika članstva:

* član – osnivač,

* član,

* pridruženi član (lekar na specijalizaciji, zainteresovan za flebologiju)

* počasni član (po izboru Predsedništva od stručnjaka posebno istaknutih na

području flebologije)

Član 13

Članovi Udruženja su, po pravilu lekari specijalisti koji se bave dijagnostikom i terapijom venskih bolesti.

Za članove Udruženja mogu biti izabrani i pojedinci iz drugih profesija koji se bave bazičnim, farmakološkim ili drugim istraživanjima venskog sistema.

Član 14

Da bi postao član Udruženja kandidat mora ispunjavati sledeće uslove:

1. završen medicinski fakultet, odnosno drugi fakultet u skladu sa članom 13. Statuta

2. završena specijalizacija ili da je na specijalizaciji – za pridruženog člana.

3. preporuke najmanje dva člana Udruženja

Član 15

Član Udruženja ima pravo da učestvuje u svim aktivnostima Udruženja, da bira organe Udruženja i da bude izabran u organe Udruženja.

Član 16

Svaki član Udruženja dužan je da se pridržava odredaba Statuta i drugih opštih akata Udruženja, kao i pojedinačnih akata organa Udruženja.

Član 17

Članovi Udruženja plaćaju članarinu čija se visina određuje posebnom odlukom. Članarina se plaća godišnje, za narednu godinu, najkasnije do isteka prvog tromesečja.

Član 18

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem, brisanjem iz evidencije ili isključenjem.

Član 19

Svaki član Udruženja može istupiti iz članstva kada više ne želi da bude član Udruženja. O tome podnosi pisanu izjavu upravi Udruženja i dan podnošenja izjave smatra se danom istupanja iz Udruženja.

Član 20

Članstvo u Udruženju može prestati i brisanjem iz evidencije članova, u slučaju da u Statutom propisanom roku nije plaćena članarina, a o čemu se donosi posebna odluka Upravnog odbora.

Član 21

Član može biti isključen iz Udruženja ukoliko se ne pridržava Statuta i drugih opštih akata Udruženja.

VI ORGANI UDRUŽENJA

Član 22

Organi Udruženja su: Skupština, Predsedništvo, Upravni odbor, Naučni komitet i Nadzorni odbor.

Član 23

SKUPŠTINA:

Najviši organ Udruženja je Skupština koju čine svi članovi Udruženja. Skupština Udruženja zaseda jednom godišnje, kada je prisutno više od polovine članova Udruženja. Skupština se može održati i sa minimalnojednom trećinom prisutnih članova, ukoliko postoje pisane izjave članova da su saglasni sa odlukama Skupštine, s tim da ukupni broj prisutnih i saglasnih pisanim putem mora biti veći od polovine.

Član 24

Radom Skupštine rukovodi Predsednik Udruženja. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Sednicu Skupštine saziva predsednik. Vanrednu sednicu dužan je da sazove predsednik ili jedan od potpredsednika, na zahtev najmanje jedne trećine članova. Vanrednu sednicu Skupštine može sazvati i Nadzorni odbor, ukoliko dođe do kršenja Statuta i drugih akata Udruženja .

Član 25

Skupština:

* bira i razrešava predsednika Udruženja flebologa SiCG, Predsedništvo, Upravni

odbor i Nadzorni odbor,

* donosi Statut i njegove izmene i dopune,

* donosi poslovnik o svom radu.

* razmatra zahteve, predloge i žalbe članova Udruženja, dostavljene najmanje dva

dana pre održavanja sednice.

* usvaja izveštaj o poslovanju Udruženja flebologa SiCG,

* bira delegate u međunarodnim organizacijama i institucijama,

* raspravlja i odlučuje i o drugim pitanjima iz rada Udruženja.

Član 26

PREDSEDNIŠTVO

Predsedništvo Udruženja flebologa SiCG sastoji se od: predsednika UO, dva potpredsednika, predsednika Naučnog komiteta, sekretara i blagajnika.

Članovi Predsedništva se biraju na period od četiri godine.

Član 27

Predsedništvo Udruženja flebologa SiCG organizuje rad i aktivnosti Udruženja između dve Skupštine,

Pokreće postupak zbog povrede Statuta i opštih akata Udruženja,

Predlaže Upravnom odboru programe rada Udruženja,

Izvršava odluke Skupštine i Upravog odbora,

Radom Predsedništva rukovodi izabrani Predsednik Udruženja flebologa SiCG.

Član 28

Predsednik:

Predsednik Udruženja flebologa SiCG zastupa i predstavlja Udruženje.

Predsedava sednicama Skupštine i Upravnog odbora, potpisuje akta koja oni donose.

Predsedava sednicama Predsedništva i stara se o sprovođenju donetih odluka.

Obavlja i druge poslove tokom svog mandata.

U odsutnosti predsednika zamenjuje ga jedan od potpredsednika.

Mandat predsednika traje četiri godine. Predsednik može biti biran samo dva puta uzastopno, a sa prekidima bez ograničenog broja mandata.

Član 29

UPRAVNI ODBOR

Upravni odbor ima petnaest članova.

Predsednika i još četrnaest članova UO Skupština bira na period od četiri godine. Predsednik i članovi UO mogu biti birani samo dva puta uzastopno.

Upravni odbor punopravno odlučuje ako je prisutno najmanje osam članova UO, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Sednicama UO prisustvuje i sekretar Udruženja flebologa SiCG bez prava učešća u odlučivanju.

Član 30

Upravni odbor:

* izvršava opšte akte i odluke Skupštine i Predsedništva Udruženja Flebologa,

* utvrđuje predlog izmena i dopuna Statuta

* priprema predloge opštih akata koje donosi Skupština

* donosi odluke u smislu ostvarivanja opštih i posebnih ciljeva, kao i odluke o

saradnji sa drugim Udruženjima i institucijama

* utvrđuje predlog godišnje članarine

* utvrđuje predlog godišnjeg plana rada i predlog finansijskog plana, kao i

predlog završnog računa

* razmatra izveštaje Nadzornog odbora

* odlučuje o predlozima, zahtevima i žalbama članova

* bira Disciplinsku komisiju, donosi odluke u II stepenu po žalbama na rešenje

disciplinske komisije

Član 31

Predsednik Udruženja je ujedno i predsednik Upravnog odbora:

* rukovodi radom Upravnog odbor a

* predlaže Skupštini članove Upravnog odbora

Član 32

NAUČNI KOMITET

Naučni komitet čine predsednik Naučnog komiteta, koji mora biti član Predsedništva Udruženja flebologa SiCG i drugi izabrani članovi. Biraju se na mandat od 4 godine.

Naučni komitet razmatra sva pitanja koja mu uputi Predsedništvo Udruženja flebologa SiCG, a posebno ona u vezi sa edukacijom i usavršavanjem u flebologiji i daje svoje stručno mišljenje, kao povratnu informaciju Predsedništvu,

Predlaže novine u vezi sa edukacijom i dodatnim usavršavanjem u flebologiji.

Formira komisije po pojedinim naučnim oblastima u okviru flebologije.

Razmatra novine u stalnom medicinskom obrazovanju i shodno tome obaveštava Predsedništvo.

Sarađuje sa drugim organima u vezi nastave i obuke.

Sastavlja godišnji izveštaj o radu i dostavlja ga Skupštini na usvajanje.

Organizuje stručne i naučne sastanke Udruženja flebologa SiCG (izbor tema, referata, referenata i dr.)

Član 33

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština Udruženja flebologa SiCG na mandat od četiri godine.

U Nadzorni odbor član može biti izabran samo dva puta uzastopno.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja Flebologa najmanje jednom godišnje i ukazuje na Upravnom odboru na moguće propuste u raspolaganju novčanim i materijalnim sredstvima.

U slučaju kršenja Statuta ili drugih akata, nakon upozorenja, Nadzorni odbor može da sazove vanrednu Skupštinu.

VII MATERIJALNA SREDSTVA UDRUŽENJA

Član 34

Sredstva za rad Udruženja flebologa obezbeđuje se iz članarine, dobrovoljnih priloga članova Udruženja flebologa, pravnih i fizičkih lica, legata, poklona, sponzorstva, izdavačke delatnosti i drugim načinima.

Sredstva za rad Udruženja flebologa koriste se prema odlukama Skupštine, Predsedništva i Upravnog odbora, a u skladu sa finansijskim planom Udruženja flebologa.

Član 35

Sve funkcije u Udruženja Flebologa SiCG su volonterske.

Za obavljanje stručnih, administrativnih i finansijskih poslova Društvo može, povremeno ili stalno, angažovati i neku stručnu službu.

VIII INFORMISANJE

Član 36

Informisanje javnosti obavlja se putem sredstava javnog informisanja, a informisanje članova obavlja se neposrednim obaveštavanjem cirkularnim pismima.

IX UDRUŽIVANJE U ŠIRE ORGANIZACIONE OBLIKE

Član 37

Udruženja Flebologa se može učlaniti u druga udruženja i društva u zemlji i inostranstvu, a odluku o tome donosi Skupština prostom većinom glasova prisutnih članova.

X NAČIN DONOŠENJA IZMENA I DOPUNA STATUTA

Član 38

Izmene i dopune ovog Statuta vrše se na način i po postupku njegovog donošenja.

Predlog za donošenje izmena i dopuna Statuta dostavlja se Upravnom odboru Udruženja flebologa.

Predlog za donošenje izmena i dopuna Statuta može pokrenuti jedna trećina članova Skupštine Udruženja flebologa, Upravni odbor ili Nadzorni odbor.

Postupak za donošenje izmena i dopuna Statuta pokreće se na osnovu pisanog predloga Upravnog odbora u roku od 30 dana od dana podnošenja predloga.

Izmene i dopune Statuta donosi Skupština prostom većinom glasova prisutnih članova .

XI PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 39

Udruženja flebologa prestaje sa radom kada odluku o tome donese Skupština Udruženja flebologa SiCG.

Predsednik Udruženja flebologa dužan je da u toku od 15 dana od dana prestanka rada Udruženja Flebologa obavesti odgovarajući organ uprave nadležan za poslove pravosuđa i uprave.

U slučaju prestanka rada Udruženja flebologa ostatak sredstava biće upotrebljen u dobrotvorne svrhe.

XII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 40

Ovaj Statut stupa na snagu narednog dana od dana usvajanja na Skupštini Udruženja flebologa SiCG objavljivanjem na oglasnoj tabli.

Beograd, 2003. godine

 

106 Comments

 1. Pingback: Devam edersen ederim ananı sıkerım

 2. Pingback: kinokrad

 3. Pingback: batmanapollo

 4. Pingback: batmanapollo.ru - psychologist

 5. Pingback: batmanapollo psychologist

 6. Pingback: elizavetaboyarskaya.ru

 7. Pingback: vsovezdeisrazu

 8. Pingback: 2023

 9. Pingback: Äèçàéí ÷åëîâåêà

 10. Pingback: porn

 11. Pingback: ipsychologos

 12. Pingback: yug-grib.ru

 13. Pingback: studio-tatuage.ru

 14. Pingback: bit.ly/pamfir-pamfir-2023-ua-pamfir

 15. Pingback: fuck google

 16. Pingback: meritking

 17. Pingback: poip-nsk.ru - Movie Watch

 18. Pingback: film.poip-nsk.ru - film online

 19. Pingback: madridbet

 20. Pingback: meritking giriş

 21. Pingback: video.vipspark.ru

 22. Pingback: vitaliy-abdulov.ru

 23. Pingback: psychophysics.ru

 24. Pingback: vipspark.vipspark.ru

 25. Pingback: grandpashabet

 26. Pingback: child porn

 27. Pingback: canlı sex hattı

 28. Pingback: porn

 29. Pingback: Grandpashabet

 30. Pingback: meritking

 31. Pingback: meritking

 32. Pingback: https://band.us/band/91780041/post/1

 33. Pingback: https://linktr.ee/olimpbase

 34. Pingback: https://forum.acronis.com/user/480226

 35. Pingback: https://www.podomatic.com/podcasts/olimpbasepodcast

 36. Pingback: https://www.divephotoguide.com/user/olimpbase

 37. Pingback: https://artmight.com/user/profile/2133747

 38. Pingback: https://allmyfaves.com/olimpbase/

 39. Pingback: https://starity.hu/profil/381968-olimpbase/

 40. Pingback: https://rosalind.info/users/olimpbase/

 41. Pingback: https://www.fimfiction.net/user/617737/olimpbase

 42. Pingback: http://onlineboxing.net/jforum/user/profile/243898.page

 43. Pingback: https://www.roleplaygateway.com/member/olimpbase/

 44. Pingback: https://www.kickstarter.com/profile/olimpbase/about

 45. Pingback: https://www.stem.org.uk/user/1236026/

 46. Pingback: https://tapas.io/olimpbase

 47. Pingback: https://www.provenexpert.com/olimpbase/

 48. Pingback: https://forum.singaporeexpats.com/memberlist.php?mode=viewprofile

 49. Pingback: https://speakerdeck.com/olimpbase

 50. Pingback: https://nootheme.com/forums/users/olimpbase/

 51. Pingback: https://app.roll20.net/users/12200637/olimpbase-o

 52. Pingback: https://www.viki.com/users/olimpbase_40/about

 53. Pingback: https://www.catchafire.org/profiles/2450447/

 54. Pingback: https://www.360cities.net/profile/olimpbase

 55. Pingback: https://www.outlived.co.uk/author/olimpbase/

 56. Pingback: https://fileforum.com/profile/olimpbase

 57. Pingback: https://buddypress.org/members/olimpbase/profile/

 58. Pingback: https://www.hebergementweb.org/members/olimpbase.520753/

 59. Pingback: https://comicvine.gamespot.com/profile/olimpbase/

 60. Pingback: https://www.mojomarketplace.com/user/olimpbase-Kr42nQVCnC

 61. Pingback: https://telegra.ph/Canlı-Casino-Siteleri-07-24

 62. Pingback: https://calis.delfi.lv/profils/lietotajs/307841-olimpbase/

 63. Pingback: https://www.flickr.com/people/198795952@N02/

 64. Pingback: https://profile.ameba.jp/ameba/olimpbase/

 65. Pingback: https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/olimpbase/

 66. Pingback: https://bbpress.org/forums/profile/olimpbase/

 67. Pingback: https://allmylinks.com/olimpbase

 68. Pingback: https://www.intensedebate.com/people/olimpbase

 69. Pingback: https://www.ultimate-guitar.com/u/olimpbase1

 70. Pingback: https://www.giantbomb.com/profile/olimpbase

 71. Pingback: https://www.avianwaves.com/User-Profile/userId/181105

 72. Pingback: https://engine.eatsleepride.com/rider/olimpbase

 73. Pingback: https://keymander.iogear.com/profile/49733/olimpbase

 74. Pingback: https://www.mifare.net/support/forum/users/olimpbase/

 75. Pingback: https://www.diggerslist.com/olimpbase/about

 76. Pingback: https://inkbunny.net/olimpbase#commentid_1449865

 77. Pingback: http://www.nfomedia.com/profile?uid=rNiXfcK

 78. Pingback: https://www.sqworl.com/1ikzsf

 79. Pingback: https://www.deviantart.com/olimpbase/about

 80. Pingback: http://bluerevolutioncrowdfunding.crowdfundhq.com/users/olimpbase

 81. Pingback: https://artistecard.com/olimpbase

 82. Pingback: https://educatorpages.com/site/olimpbase

 83. Pingback: https://gotartwork.com/Profile/olimpbase-olimpbase/245883/

 84. Pingback: https://www.facer.io/u/olimpbase

 85. Pingback: https://able2know.org/user/olimpbase/

 86. Pingback: https://www.talkstats.com/members/olimpbase.150198/

 87. Pingback: https://cope4u.org/forums/users/olimpbase/

 88. Pingback: http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/userId/142364/Default.aspx

 89. Pingback: http://riosabeloco.com/User-Profile/userId/193026

 90. Pingback: http://www.costaricadreamhomes.com/UserProfile/tabid/399/UserId/1895166/Default.aspx

 91. Pingback: http://maisoncarlos.com/UserProfile/tabid/42/userId/1671953/Default.aspx

 92. Pingback: http://foxsheets.com/UserProfile/tabid/57/userId/142364/Default.aspx

 93. Pingback: http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/239955/Default.aspx

 94. Pingback: http://krachelart.com/UserProfile/tabid/43/userId/1239549/Default.aspx

 95. Pingback: http://mysmarterhome.ca/UserProfile/tabid/42/userId/68564/Default.aspx

 96. Pingback: http://greenlimousinecolorado.com/UserProfile/tabid/90/userId/39571/Default.aspx

 97. Pingback: http://kedcorp.org/UserProfile/tabid/42/userId/71725/Default.aspx

 98. Pingback: https://wakelet.com/wake/fjQnLaaSWbh9o75LHVUDO

 99. Pingback: https://www.beatstars.com/olimpbase

 100. Pingback: http://ayudas.invemar.org.co/web/olimpbase/home?

 101. Pingback: izmir escort

 102. Pingback: grandpashabet

 103. Pingback: fuck porn

 104. Pingback: child porn

 105. Pingback: child porn

 106. Pingback: xxlargeseodigi

Comments are closed.